how to create your own site for free

IQAROS - NÁVOD

V sadě najdete bránu IQUBE, senzory dle zakoupené sady a jeden či více repeaterů.
Po rozbalení zakoupené sady nejprve rozmístěte všechna zařízení, připojte se k bráně přes webový prohlížeč, proveďte instalaci sítě a nastavte potřebné parametry systému.

Video návod - ukázka instalace a nastavení systému (Industrial varianta)

Novinky - červen 2022

Podívejte se na novinky v instalaci a nastavení, ke kterým došlo
v nové verzi (od června 2022)

 • Vytvoření hlavního uživatele, který bude moci nastavovat parametry sestavy.
 • Hodnoty RSSI představují nejlepší sílu signálu senzorů od přenosové infrastruktury.
 • V nabídce Advanced settings lze nastavit statickou IP adresu, parametry SMTP nebo vzdálený přístup pomocí služby Mender.
 • Můžete si změnit své heslo.
 • Pokud jste zapomněli heslo, existuje postup pro jeho resetování.

Rozmístění zařízení

1

Repeatery

Rozmístěte repeatery a zapojte je do elektřiny.
Každý repeater musí být v dosahu senzorů, ze kterých sbírá data, a pro zajištění bezdrátové komunikace také v dosahu brány IQUBE nebo jiného repeateru. Vliv na dosah má prostředí, do kterého zařízení instalujete.


2

Senzory

Senzory umístěte do míst určených ke sledování. Můžete je přišroubovat nebo přilepit oboustrannou lepicí páskou. Senzor upevněte ve svislé poloze (kvůli správné orientaci antény) tak, aby bylo logo IQRF čitelné přirozeným způsobem.
Během rozmísťování můžete senzory rovnou aktivovat a ověřit dosah (viz bod 4).

3

Brána IQUBE

Bránu IQUBE připojte pomocí ethernetového kabelu do lokální počítačové sítě a do elektrické sítě pomocí přiloženého adaptéru. 
K bráně se budete připojovat ze zařízení ve stejné síti přes zástupné jméno nebo IP adresu, kterou v síti obdržela.
Upozornění: Bránu používejte pouze s dodaným zdrojem napájení.

4

Aktivace a ověření senzorů

Aktivace senzoru:
Přiložte magnet k levé straně senzoru na dobu cca 1 s. Senzor 1 x pípne (varianta Industrial) nebo blikne červenou LED (varianta IQRF sensor SE02-T/H).

Ověření dosahu:
To, že jsou senzory v dosahu komunikační infrastruktury zjistíte tak, že v případě senzoru typu Industrial přiložíte k levé straně senzoru magnet na 1 s, počkáte na první pípnutí (senzor je aktivní) a následně magnet oddálíte. Pokud senzor pípne podruhé, znamená to, že mu bylo odesláno potvrzení od infrastruktury a test dosahu je úspěšný. 
Pokud senzor podruhé nepípne, je třeba zkontrolovat správnou orientaci senzoru (antény), případně změnit vzájemné rozmístění zařízení.

V případě senzoru IQRF sensor SE02-T/H přiložíte k levé boční straně senzoru magnet na 1 s, počkáte na bliknutí červené LED (senzor je aktivní) a následně magnet oddálíte. Pokud senzor následně blikne zelenou LED, znamená to, že přijal potvrzení od infrastruktury a test dosahu je úspěšný.
Pokud senzor následně blikne červenou LED, je třeba zkontrolovat správnou orientaci senzoru (antény), případně změnit vzájemné rozmístění zařízení.

Připojení k bráně

 • Jakmile brána nastartuje, připojte se k ní z počítače ve stejné lokální počítačové síti. Na počítači spusťte webový prohlížeč a zadejte v něm adresu http://iqaros.
 • Pokud nefunguje použití zástupné jméno iqaros v adrese, (důvodů může být více - např. nemáte v síti povolené potřebné síťové protokoly, máte segmentovanou síť nebo máte v síti více systémů IQAROS), zadejte místo jména „iqaros“ IP adresu, kterou brána obdržela od vašeho DHCP serveru (formát http://IP_adresa).
 • Pro zjištění IP adresy zadejte v internetovém prohlížeči adresu https://install.iqaros.eu/, a zadejte zde číslo vaší brány. To najdete na štítku na spodní straně brány anebo můžete použít aplikaci čtečky QR kódu na svém mobilním telefonu, kód načíst tímto způsobem z brány a rovnou se na mobilním telefonu přesměrovat na uvedenou adresu.
  Také lze využít některé běžné síťové nástroje (např. FING, IP Scanner apod.). K lokání IP adrese pak můžete přistupovat pouze ze stejné lokální sítě, pokud nemáte zajištěno přesměrování v síti jinak.
 • Upozornění: Bránu IQUBE nevytahujte ze zásuvky, aniž by byla nejprve vypnuta. Vypnutí provedete tlačítkem na bráně. Tlačítko stiskněte a držte, dokud 2x neblikne červená LED na bráně. Pak počkejte půl minuty, než se dokončí proces vypínání.

Instalace sítě IQAROS

 • Pokud jste prvním uživatelem systému IQAROS, budete si muset pro nastavení parametrů založit hlavního uživatele (viz novinky z 06/22). Pokud byste zapomněli heslo, můžete projít procedurou pro jeho obnovu. Je také možné bránu IQUBE zresetovat do továrního nastavení.
 • Postupujte podle průvodce, který se spustí automaticky nebo jej spusťte ručně.
 • Pokud sada IQAROS obsahuje více než jeden repeater, proveďte optimalizaci sítě (v rámci průvodce stiskněte tlačítko Optimalizovat síť ). Dojde k prozkoumání a přenastavení topologie sítě IQRF tak, aby se maximalizovala spolehlivost komunikace. Optimalizace trvá několik sekund. Pokud systém obsahuje pouze jeden repeater, není třeba optimalizaci provádět.
 • Při spuštění systému IQAROS dojde k automatické detekci senzorů a repeaterů. Detekce zařízení může trvat několik minut.
 • Pokud nedojde k nalezení všech zařízení, je možno detekci zopakovat (pomocí tlačítka Vyhledat), případně změnit rozmístění senzorů a repeaterů v budově tak, aby byly zajištěny potřebné dosahy bezdrátového signálu v daném prostředí.
 • V případě, že je některý senzor dlouhodobě nedostupný, ověřte, zda je v dosahu některého z repeaterů, případně zmenšete jeho vzdálenost od některého z repeaterů.    

Nastavení systému

 • V části Nastavení reportů můžete nastavit e-mailovou adresu v kolonce E-mail pro zasílání pravidelných denních nebo týdenních přehledů měřených hodnot. Stejná adresa bude použita i pro zasílání upozornění v případě překročení limitních hodnot. 
 • Můžete specifikovat Název společnosti, případně Umístění sady senzorů. Tyto údaje se budou objevovat v pravidelně zasílaném výpisu.
 • Pomocí parametru t min a t max je možno nastavit minimální a maximální hodnotu teploty pro monitorovaný prostor. Překročení některého z těchto parametrů bude zaznamenáno v pravidelných výpisech a zároveň bude okamžitě zaslán e-mail s upozorněním.
 • Maximální povolenou dynamickou změnu teploty nastavíte v parametru Δt.
 • Pomocí parametru RH min a RH max je možno nastavit minimální a maximální hodnotu relativní vlhkosti pro monitorovaný prostor. Překročení některého z těchto parametrů bude zaznamenáno v pravidelných výpisech a zároveň bude okamžitě zaslán e-mail s upozorněním.
 • Pro zasílání upozornění o překročení mezních hodnot je potřeba aktivovat volbu Zasílat upozornění.
 • Pro zasílání pravidelných denních a týdenních výpisů je potřeba aktivovat volbu Zasílat denní výpis/Zasílat týdenní výpis.
 • V části Nastavení senzorů můžete senzory pro jejich snadnější identifikaci pojmenovat popisným názvem vyjadřujícím funkci nebo umístění. Toto označení se následně objeví v Panelu spolu s měřenými hodnotami a grafy.
 • U jednotlivých senzorů může zapnout/vypnout zasílání informace při překročení nastavených limitů.
 • V dalších dvou krocích můžete zapnout zabezpečené lokální připojení k bráně a svou sadu zaregistrovat. Kliknutím na tlačítko Dokončit se průvodce prvním nastavením ukončí a systém se přepne do zobrazení Panelu, kde je k dispozici vizualizace naměřených hodnot.

Vizualizace dat

 • Naměřené hodnoty zobrazíte v části Panel.
 • V pravém horním rohu najdete čísla reprezentující jednotlivé skupiny po pěti senzorech. Můžete se přepínat mezi pěticemi senzorů, pro které jsou vytvořeny grafy teploty a vlhkosti. 
 • Klepnutím myši na název vybraného senzoru vedle grafu zobrazíte pouze jeho graf. Opětovným klepnutím myši zobrazíte graf všech senzorů ve skupině.
 • Klepnutím na Přehled zobrazíte souhrnné zobrazení měřených teplot a vlhkostí ze všech senzorů ve formě histogramu. Každý obdélníček v histogramu je definován časovým úsekem, během kterého je zaznamenáván počet všech měření ze všech senzorů v daném rozsahu teploty či vlhkosti. Rozsah i počet měření se zobrazí po najetí myši. Čím tmavší barva, tím více měření v daném časovém úseku splnilo daný rozsah teploty či vlhkosti.
 • V levém menu najdete odkazy pro nastavení parametrů pro reporty a senzory, můžete si svou sadu zaregistrovat a získat tak bonusové služby (pomoc s prvním nastavení, cloudové služby), či spustit průvodce prvním spuštěním znovu.
 • Podívejte se na novinky v nastavení (od června 2022). 

Upozornění

V případě, že po výpadku elektrického proudu brány IQUBE nedojde k synchronizaci času s NTP serverem (např. brána nebude připojena k Internetu) do dvou minut po opětovném zapnutí, mohou být emailová upozornění nebo data v grafech zobrazena s chybným časovým údajem. Tomuto lze předejít zálohovaným napájením brány pomocí UPS.
Data mohou být nekonzistentní i v případě, že vypnete synchronizaci času a nastavíte manuálně neplatný čas.

Sledujte nás!

O společnosti

MICRORISC s.r.o.
Průmyslová 1275
506 01  Jičín

 

Email: iqaros@iqaros.cz   
Phone: +420 493 538 125
GPS: 50.4279447N, 15.3696769E

 

IČO: 25 92 16 81
DIČ: CZ 25 92 16 81
www.microrisc.com